วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.2/2     รหัสกลุ่ม 61210202     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายมานนท์ กองแดง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121020021    นายธีรภัทร  วงค์คลัง                                           
  2     6121020022    นายณภัทร  หล่อวณิชย์(EXT)                                          
  3     6121020023    นางสาวรัตนาพร  เถื่อนนก(RTY)                                          
  4     6121020024    นายเวคิน  อ่วมเจริญ                                           
  5     6121020027    นางสาวชุลีกร  คล้ายมะณี                                           
  6     6121020028    นางสาวดาริกา  สุขกาย                                           
  7     6121020029    นายศิรวิทย์  ครุธฉ่ำ                                           
  8     6121020030    นายศุภกร  เกตุถาวร                                           
  9     6121020031    นางสาวศิญามล  พิมพ์ยนต์                                           
  10     6121020032    นายณัฐธพล  ใจแสน                                           
  11     6121020033    นายศิริวัฒน์  ตั้งเอ๊า(RTY)                                          
  12     6121020034    นายธีรเดช  ทองอรุณ                                           
  13     6121020035    นายรัฐกรณ์  พุกมาก                                           
  14     6121020036    นายเขมรัตน์  แซ่ภู่                                           
  15     6121020037    นายวัชรากร  ศรีสวัสดิ์                                           
  16     6121020038    นายทวีวัฒน์  ยอดดำเนิน                                           
  17     6121020040    นายวรพงค์  ยิ้มเกียรติ                                           
  18     6121020123    นายภานุศักดิ์  บัวคลี่                                           
  19     6121020127    นายกอบเกียรติ  ฤๅชา                                           
  20     6121020130    นายรณรุจน์  พูลเณร                                           
  21     6121020139    นายณัฐวุฒิ  สิงคีบุตร                                           
  22     6121020140    นายต่อศักดิ์  เอี่ยมละออ                                           
  23     6121020142    นางสาววิลาสินี  ไข่มุก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน