วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.2/8     รหัสกลุ่ม 61210108     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวิทยา อยู่ภาโส    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121010141    นายพิพรรธ  แก้วสุวรรณ(RTY)                                          
  2     6121010142    นายจิรายุ  ทัพพรม(RTY)                                          
  3     6121010143    นายชิณวัตร  สอนเวช(RTY)                                          
  4     6121010146    นายจิระวัช  ทัพเจริญ(RTY)                                          
  5     6121010147    นายชนดม  จันทร์ชื่น(RTY)                                          
  6     6121010153    นายกิตติภัทร  พุ่มโพธิ์(RTY)                                          
  7     6121010154    นายอนุรักษ์  พรมศรี(RTY)                                          
  8     6121010155    นายกรกฤต  มากสิงห์(RTY)                                          
  9     6121010156    นายกิตตวรรณ  มุมวงค์(RTY)                                          
  10     6121010159    นายอัษฎากรณ์  ชูสงค์(RTY)                                          
  11     6121010160    นายภูตะวัน  เปลี่ยนสีนวล(EXT)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน