วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ สคอ.2/1 (ม     รหัสกลุ่ม 60340411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายภวัต พฤกษารักษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6034041006     นางสาวสุทธิณี  เกลี้ยงกลึง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน