วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่วไป สบจ.2/1 (.6     รหัสกลุ่ม 60321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสุนีย์ สืบสำราญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5932151026    นางสาวปัทมา  ช้อยผดุง(RTY)                                          
  2     6032151001    นางสาวกัญฐวราฑ์  แซ่ขอ(END)                                          
  3     6032151002    นางสาวณัฐวดี  ศรีบุญอนันต์(END)                                          
  4     6032151003    นางสาวนิรมล  ถุงเงิน(END)                                          
  5     6032151005    นางสาวณัฏฐิดา  กลั่นภักดี(END)                                          
  6     6032151006    นายธนกร  อยู่ภู่(END)                                          
  7     6032151007    นางสาวปัทมวรรณ  คงดอน(END)                                          
  8     6032151008    นายวัลลภ  อินจันทร์(END)                                          
  9     6032151009    นางสาวสุรัญญา  รักซ้อน(RTY)                                          
  10     6032151010    นางสาวน้ำผึ้ง  โกยามา(END)                                          
  11     6032151011    นางสาวฑิตยา  กล่ำกระยาง(END)                                          
  12     6032151012    นายวิทวัส  เตชะนันท์(END)                                          
  13     6032151014    นางสาวจรรยา  นุ่มแสง(END)                                          
  14     6032151015    นางสาวนิดา  ณ มณี(END)                                          
  15     6032151016    นางสาวพิมพ์วิภา  เปี่ยมท่า(END)                                          
  16     6032151017    นางสาวจันทิมา  วงษ์สิงห์(END)                                          
  17     6032151018    นางสาวปวีณา  ถิ่นวงษ์อินทร์(END)                                          
  18     6032151020    นางสาวพิมลพรรณ  สังข์พันธ์(END)                                          
  19     6032151021    นางสาวกัญญาลักษณ์  สิมมะระ(END)                                          
  20     6032151022    นายภควัต  อินทร์อักษร(END)                                          
  21     6032151024    นางสาววานิสลา  แตงฉ่ำ(END)                                          
  22     6032151025    นางสาวดลฤดี  เกิดน้อย(END)                                          
  23     6032151026    นางสาวเพชรรัตน์  ชาแสน(END)                                          
  24     6032151027    นางสาวชญานุช  ศิลา(END)                                          
  25     6032151028    นางสาวชุติมา  มาลัยทอง(END)                                          
  26     6032151029    นางสาวสิราวรรณ  มีเปรม(END)                                          
  27     6032151030    นางสาวอินทุกร  แตงกลิ่น(END)                                          
  28     6032151031    นางสาวชวิศา  สุขหนู(RTY)                                          
  29     6032151032    นางสาวฐาปรานี  วงษ์สมสี(END)                                          
  30     6032151034    นายพีรพงษ์  รุ่งกำจัด(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน