วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60320411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมบูรณ์ เหมหงษา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6032040001    นางสาวสุนิสา  ดวงดี(END)                                          
  2     6032040002    นางสาวสุธิดา  สังข์สว่าง(END)                                          
  3     6032040014    นางสาวนริศรา  นาคสี(END)                                          
  4     6032040015    นางสาววันนิษา  ช้ำเกตุ(END)                                          
  5     6032040016    นางสาวสมฤดี  ผึ้งย้อย(END)                                          
  6     6032040025    นางสาวคริสต์มาส  ศรีเพ็ง(END)                                          
  7     6032041001    นางสาวอรุณประไพ  บุญจิตร(END)                                          
  8     6032041002    นางสาวณัฏฐิณี  เพ็งสิงห์(END)                                          
  9     6032041003    นางสาวธนัชชา  เอี่ยมสอาด(END)                                          
  10     6032041004    นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา(END)                                          
  11     6032041005    นางสาวนิภาพรรณ  นันตัง(END)                                          
  12     6032041007    นางสาวฐิติยา  เอี่ยมสุพรรณ์(END)                                          
  13     6032041008    นางสาวพรทิพย์  แสงทับ(END)                                          
  14     6032041010    นายรัฐวิทย์  ศรีทัตภัทรพล(END)                                          
  15     6032041011    นางสาวณัฐรัตน์  รัตนดารา(END)                                          
  16     6032041012    นางสาวอติชา   สุกกล่ำ(END)                                          
  17     6032041013    นางสาวเจนนิสา  อิ่มสิน(END)                                          
  18     6032041014    นางสาวภัณฑิรา  มั่นอินทร์(END)                                          
  19     6032041015    นางสาวกัลยรัตน์  รามขำ(END)                                          
  20     6032041016    นางสาวศศธร  ไทยพิทักษ์(END)                                          
  21     6032041017    นางสาวพรทิพย์  ทิมงาม(END)                                          
  22     6032041018    นางสาวญานิกา  บุญเชิด(END)                                          
  23     6032041019    นายเสาร์ธง  กีตา(END)                                          
  24     6032041020    นางสาวรัญชริฎา  เนตรวิจิตร(END)                                          
  25     6032041022    นางสาวมณีรัตน์  ดัดศรี(END)                                          
  26     6032041025    นางสาวพิชามญชุ์  การบุญ(END)                                          
  27     6032041026    นางสาวทัศนพรรณ  ปั้นจอม(END)                                          
  28     6032041027    นางสาววนิดา  เถื่อนลอย(END)                                          
  29     6032041028    นางสาวปาริฉัตร  ชาดี(END)                                          
  30     6032041029    นางสาวฑิตยา  คล้ายสุทธิ์(END)                                          
  31     6032041030    นางสาวสุนิษาณ์  ทองดี(END)                                          
  32     6032041031    นางสาวณัฐกุล  แดงนุ้ย(END)                                          
  33     6032041033    นางสาวศวรณีย์  มาลัยพิศ(END)                                          
  34     6032041034    นางสาวธีรัสดา  พลศิลป์(END)                                          
  35     6032041035    นางสาวเกศรินทร์  จันทร์โพธิ์(END)                                          
  36     6032041036    นางสาวศิริพร  แสนเมือง                                           
  37     6032041037    นางสาววาสิตา  สานวน(END)                                          
  38     6032041038    นางสาวนวรัตน์  เจริญพร(END)                                          
  39     6032041039    นางสาวประภัสสร  ไพพล(END)                                          
  40     6032041040    นางสาวธนัญญา  ชูมก(END)                                          
  41     6032041041    นางสาวกนกวรรณ  คล้ายนิ่ม(RTY)                                          
  42     6032041042    นางสาวณัฐมล  สิงห์ขันธ์(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน