วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1     รหัสกลุ่ม 60320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6032040012     นายนพดล  บุตรสี(RTY)                                          
  2     6032040018     นายณัฐพล  เครือแก้ว(END)                                          
  3     6032040019     นางสาววันเพ็ญ  พัตศร(RTY)                                          
  4     6032040026     นางสาวจารุวรรณ  เกตุคุ้ม(RTY)                                          
  5     6032040027     นางสาวลัทธวรรณ  โฉมเชิด(END)                                          
  6     6032040031     นางสาวศรณี  คงทรัพย์(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน