วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1     รหัสกลุ่ม 60320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6032040003    นางสาวชนากานต์  บังคม(END)                                          
  2     6032040004    นางสาวสิราวรรณ  กันทอง(END)                                          
  3     6032040005    นางสาวฐิติรัตน์  อัคคระนิโรจน์(END)                                          
  4     6032040006    นางสาวชฎาพร  หมื่นกล้า(END)                                          
  5     6032040007    นางสาวสุดาพร  นุชสวาท(END)                                          
  6     6032040009    นางสาวณัฐมล  ทิวา(END)                                          
  7     6032040010    นางสาวณัชชา  พวกคง(END)                                          
  8     6032040011    นางสาวปราติมา  เอี่ยมถ้วย(END)                                          
  9     6032040012    นายนพดล  บุตรสี(RTY)                                          
  10     6032040013    นางสาวสกาวพรรณ  เพ็ชรทอง(END)                                          
  11     6032040017    นางสาวยุวดี  แก้วการบุญ(END)                                          
  12     6032040018    นายณัฐพล  เครือแก้ว                                           
  13     6032040019    นางสาววันเพ็ญ  พัตศร(RTY)                                          
  14     6032040020    นางสาวอมรรัตน์  นาเอก(END)                                          
  15     6032040021    นางสาวกรรณิการ์  ยามวัน(END)                                          
  16     6032040023    นางสาวสุจิตรา  จูสิงห์(END)                                          
  17     6032040024    นายภิรมณ  อุทัยเทพ(END)                                          
  18     6032040026    นางสาวจารุวรรณ  เกตุคุ้ม(RTY)                                          
  19     6032040027    นางสาวลัทธวรรณ  โฉมเชิด                                           
  20     6032040028    นางสาวกัลยารัตน์  เซียน้อย(END)                                          
  21     6032040030    นางสาวนิชาภัทร  อยู่โต(END)                                          
  22     6032040031    นางสาวศรณี  คงทรัพย์                                           
  23     6032040032    นางสาวพิชญธิดา  แต้มเงิน(END)                                          
  24     6032040033    นางสาวปรารถนา  ชมวงค์(END)                                          
  25     6032040034    นางสาวรัตนาภรณ์  กันเกิด(END)                                          
  26     6032040035    นางสาวณัฐกุล  ภู่ขวัญ(END)                                          
  27     6032040036    นางสาวสุภาภรณ์  ศรีธาตุ(END)                                          
  28     6032040037    นางสาววรัชณ์  กิ่งจันทร์(END)                                          
  29     6032040038    นางสาวสิริมา  พุ่มม่วง(END)                                          
  30     6032040039    นางสาวเจนจิรา  ลำเทียน(END)                                          
  31     6032040040    นางสาวนุชนารถ  พุ่มเจริญ(END)                                          
  32     6032040041    นางสาวมันทนา  ขาวทรงธรรม(END)                                          
  33     6032040042    นายธนากร  งุ้นทอง(END)                                          
  34     6032040043    นางสาวเก็จมณี  ศิริบุตร(END)                                          
  35     6032040044    นางสาวเจนจิรา  ดาวลอย(END)                                          
  36     6032040045    นางสาวนฤมล  ดวงดี(END)                                          
  37     6032040046    นางสาวตรีรัตน์  กนกนิภาพร(END)                                          
  38     6032040047    นางสาวณภัทร  นิยมวงษ์(END)                                          
  39     6032040048    นางสาวสุนิดา  เฉลยอาสน์(END)                                          
  40     6032040049    นางสาววรัชณ์  ทวีทรัพย์(END)                                          
  41     6032040050    นางสาวณัฐฑิมา  นนทขาม(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน