วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/2     รหัสกลุ่ม 60312812     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณัฐสิมา ตามสายลม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031281021    นางสาวภัทรกันย์  บุญสม(END)                                          
  2     6031281022    นางสาวอภิญญา  พลอยใหม่(END)                                          
  3     6031281023    นางสาวศิริวรรณ  นาคสังข์(END)                                          
  4     6031281024    นางสาวศุทธหทัย  สีลาคำ(END)                                          
  5     6031281025    นายสุรเชษฐ  แซ่จิ๋ว(END)                                          
  6     6031281026    นางสาวสิริลักษณ์  สุขห่วง(END)                                          
  7     6031281027    นายวิทวัส  พันตะเภา                                           
  8     6031281028    นายปฏิภาณ  พลยิ่ง(END)                                          
  9     6031281029    นางสาวพิจิตรา  กลับหอม(END)                                          
  10     6031281030    นายเรืองศักดิ์  คลังทอง                                           
  11     6031281031    นางสาวรัตนาภรณ์  สีโสด(END)                                          
  12     6031281032    นายฉัตรชัย  จันทร์กลิ่น                                           
  13     6031281033    นายชัยทัต  พวงทอง(END)                                          
  14     6031281034    นายวันเฉลิม  วรศรี(END)                                          
  15     6031281035    นายวชิรวิทย์  มงคะ(END)                                          
  16     6031281036    นายนาวิน  โรจน์วรดิลก(END)                                          
  17     6031281037    นายรัฐภูมิ  จู่มา(END)                                          
  18     6031281038    นายณัชพล  จันทร์เรือง(END)                                          
  19     6031281039    นายพีรวิชญ์  เลี้ยงตระกูล(END)                                          
  20     6031281040    นางสาวธันยพร  โมรา(END)                                          
  21     6031281042    นายศุภวัฒน์  ชูแช่ม(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน