วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/2 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60310612     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวสุพรพรรณ อาจคิดการ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031061021    นายทนะสิน  เสือสุด(END)                                          
  2     6031061022    นายคเวสก์  จุ้ยกระยาง(END)                                          
  3     6031061023    นายปรัชญา  บุญมี(END)                                          
  4     6031061024    นายพัชรพล  โพธิ์ทอง(END)                                          
  5     6031061025    นายเกียรติศักดิ์  อาณาเขตณ์(END)                                          
  6     6031061026    นางสาวมนทกานติ  วิรัชวงค์(END)                                          
  7     6031061027    นายภูมินทร์  บัวเมือง(END)                                          
  8     6031061028    นายกฤษณะ  ปานสุข(END)                                          
  9     6031061030    นายสุริยา  แสงสุข(END)                                          
  10     6031061031    นายทศพล  เผ่าพงษ์(END)                                          
  11     6031061034    นายสุวิชาโน  ตั้งสกุลมงคล                                           
  12     6031061037    นายธีรศักดิ์  บัวทรัพย์(END)                                          
  13     6031061039    นางสาวทิฆัมพร  ปัดถา(END)                                          
  14     6031061047    นายฉัตรเทพ  สอนสระเกษ(END)                                          
  15     6031061048    นายคุณากร  จรรยาวัฒน์(END)                                          
  16     6031061049    นางสาวสุมาดี  อินทร์หอม(END)                                          
  17     6031061050    นายภูวนาถ  มากล้น(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน