วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/1 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปราณีต วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031061001    นางสาวอมรรัตน์  พวงนิล(END)                                          
  2     6031061003    นายพิพัฒน์  พินทอง(END)                                          
  3     6031061004    นายวิทวัส  แช่มอุบล(END)                                          
  4     6031061005    นายสุรพันธุ์  จันทร์ปลี(END)                                          
  5     6031061006    นายธนากร  ผาสุก(END)                                          
  6     6031061007    นายถิรนัย  การะภักดี(END)                                          
  7     6031061008    นางสาวสมิตา  โอสถานุเคราะห์                                           
  8     6031061009    นายสิทธิกร  เส็งพรหม(END)                                          
  9     6031061010    นายชนาธิป  บัวเจริญ(END)                                          
  10     6031061011    นายวลัญช์ชัย  เอี่ยมสงคราม(END)                                          
  11     6031061012    นายเฉลิมวงค์  พันธุ์วงศ์ราช(END)                                          
  12     6031061017    นายปิยะพงษ์  แพ่งดิษฐ(END)                                          
  13     6031061018    นายนิติภูมิ  สังข์ทรัพย์(END)                                          
  14     6031061019    นายวงศธร  บุสวงศ์(END)                                          
  15     6031061020    นายชัยมงคล  พินทอง(RTY)                                          
  16     6031061042    นายอัครชัย  ฟักแก้ว(END)                                          
  17     6031061043    นางสาวเก็จตะวัน  เกตุปาน                                           
  18     6031061045    นายชินวัตร  ปล้องบุญ(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน