วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/1 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปราณีต วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031061008     นางสาวสมิตา  โอสถานุเคราะห์                                           
  2     6031061043     นางสาวเก็จตะวัน  เกตุปาน(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน