วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/1     รหัสกลุ่ม 60310201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธงชัย น้อยเจริญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031020001    นายธนพล  วรชินา(END)                                          
  2     6031020003    นายวรเชษฐ  แสวงทรัพย์(END)                                          
  3     6031020004    นายกิตติธัช  มากรุง(END)                                          
  4     6031020005    นายวรายุทธ์  กำพล(END)                                          
  5     6031020006    นายธนพล  เหมือนตาล(END)                                          
  6     6031020007    นายตรีทเศศ  คำมี(END)                                          
  7     6031020008    นายภูริวัตร  พรมรังษี(RTY)                                          
  8     6031020009    นายแสงเพชร  จบศรี(END)                                          
  9     6031020010    นายจิรายุ  เทียนชัย(END)                                          
  10     6031020011    นายชานน  เอมสวรรค์(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน