วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/7ทวิ     รหัสกลุ่ม 60310121     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุเทพ อินอุดม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031012001    นายธานี  ใจกล้า(END)                                          
  2     6031012002    นายสุทธิพงษ์  ขำวงษ์(END)                                          
  3     6031012003    นายทัศน์พล  หิรัญ(END)                                          
  4     6031012004    นายอัคราวุฒิ  ดวงทองคำ(END)                                          
  5     6031012005    นายอดิศักดิ์  สุบินมิตร์(END)                                          
  6     6031012006    นายธนาทร  น่ำอ๊วง(END)                                          
  7     6031012007    นายชัยโรจน์  รวมธรรม(END)                                          
  8     6031012008    นายพีรพงษ์  เกิดแก้ว(END)                                          
  9     6031012009    นายชัยธวัช  มณโฑ(END)                                          
  10     6031012010    นายทรงยศ  ศิริมาลา(END)                                          
  11     6031012011    นายปัญญากร  โตจีน(END)                                          
  12     6031012012    นายจิรศักดิ์  มงคลเมฆ(END)                                          
  13     6031012013    นายชัชนันท์  สงค์ประเสริฐ(END)                                          
  14     6031012014    นายสุธิมนต์  นวลอนงค์(END)                                          
  15     6031012015    นายศราวิน  มูลศิริ                                           
  16     6031012017    นายนุติ  ภู่เนียม(RTY)                                          
  17     6031012018    นายวีรชิต  เมล์พ่วง(END)                                          
  18     6031012019    นายปฏิภาณ  แสงเย็น(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน