วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60310111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประสิทธิ์ ถือแก้ว    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031011002    นายทศพล  นวนนุ่ม(END)                                          
  2     6031011003    นายนัฐพงษ์  ระลึกชาติ(END)                                          
  3     6031011004    นายเปรมศักดิ์  ดีเจริญ(END)                                          
  4     6031011005    นายยงยศ  รื่นรวย(END)                                          
  5     6031011007    นายจักรกฤษณ์  ดัดถุยาวัตร(END)                                          
  6     6031011008    นายพรชัย  บัววาศ                                           
  7     6031011009    นายกฤษชัย  สมสี(END)                                          
  8     6031011010    นายเศรษกิจ  มะโน(END)                                          
  9     6031011011    นายณัฐวัตร  ศรีคำ(RTY)                                          
  10     6031011012    นายระพีพันธ์  ปิดตาฝ้าย(END)                                          
  11     6031011013    นายวิทยา  เรืองทัพ(END)                                          
  12     6031011017    นายสมบัติ  โพธิ์มะณี(END)                                          
  13     6031011018    นายมงคล  ธรรมชีวัน(END)                                          
  14     6031011037    นายบุญฤทธิ์  น้อยจันทร์(END)                                          
  15     6031011039    นายวิชานนท์  รุ่งกลิ่น(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน