วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1     รหัสกลุ่ม 60310101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายทวีศักดิ์ เทียนชัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031010004     นายธรรมรัตน์  ปิ่นเพ็ชร(RTY)                                          
  2     6031010008     นายธิรานนท์  ก๋งจุ้ย(RTY)                                          
  3     6031010020     นายมนัสชัย  เปี่ยมมี(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน