วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1     รหัสกลุ่ม 60310101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายทวีศักดิ์ เทียนชัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031010001    นายบวรศักดิ์  เถื่อนผึ้ง(END)                                          
  2     6031010002    นายอรัญย์  โทอินทร์(END)                                          
  3     6031010003    นายปริทัศน์  จูสิงห์(END)                                          
  4     6031010004    นายธรรมรัตน์  ปิ่นเพ็ชร(RTY)                                          
  5     6031010005    นายนัฐพงศ์  แก้วสมศรี(END)                                          
  6     6031010006    นายอนุวัต  อุบลฉาย(END)                                          
  7     6031010007    นายธนา  จันทรานุสร(END)                                          
  8     6031010008    นายธิรานนท์  ก๋งจุ้ย(RTY)                                          
  9     6031010009    นายอธินันท์  กลิ่นแจ่ม(END)                                          
  10     6031010010    นายอดิศร  เนียมทอง(END)                                          
  11     6031010011    นายจิรายุ  บุตรราช(END)                                          
  12     6031010012    นายศรายุทธ  พุฒทอง(END)                                          
  13     6031010013    นายพงศธร  อ่อนท้วม(END)                                          
  14     6031010014    นายสมรักษ์  ก๋งเฮ็ง(END)                                          
  15     6031010015    นายอาทิตย์  สิงห์รอด(END)                                          
  16     6031010016    นายภาณุพงศ์  ทองฤทธิ์(END)                                          
  17     6031010017    นายชลาวัฒน์  อ่อนในชาติ(END)                                          
  18     6031010019    นายวิวัฒน์  แสงศรีจันทร์(END)                                          
  19     6031010020    นายมนัสชัย  เปี่ยมมี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน