วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/2     รหัสกลุ่ม 60240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040021     นางสาวญาธิชา  ศาสตร์สาระ(RTY)                                          
  2     6024040022     นายเฉลิมพล  นงบาง(END)                                          
  3     6024040023     นางสาวนภัคปภา  โพธิ์พิทักษ์(END)                                          
  4     6024040024     นายธนากร  บัวภา                                           
  5     6024040025     นางสาวดรินทร์ธร  ศรีเดช                                           
  6     6024040026     นางสาววรารัตน์  ทับเปีย(END)                                          
  7     6024040027     นางสาวปาริฉัตร  บรรเทิงใจ                                           
  8     6024040028     นางสาวนิศารัตน์  แท่งแก้ว                                           
  9     6024040029     นางสาววรรณภา  เมืองสีสุข                                           
  10     6024040030     นางสาวศิริยากร  พูลผล(END)                                          
  11     6024040031     นางสาวเกตน์สิรี  ดิษมา                                           
  12     6024040032     นายคฑาวุฒิ  อ่องบางน้อย(RTY)                                          
  13     6024040033     นายกรกช  จันทร์แจ่มฟ้า(END)                                          
  14     6024040034     นางสาวกมลชนก  แสนปากดี(END)                                          
  15     6024040036     นางสาวผกามาศ  เอี่ยมสงคราม                                           
  16     6024040037     นางสาวมุทิตา  จิตตโคตร์(END)                                          
  17     6024040038     นางสาวสุภาพร  บุญแต้ม                                           
  18     6024040039     นายศุภวิชญ์  กันภูมิ(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน