วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1     รหัสกลุ่ม 60240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040001     นางสาวชลลดา  คำมี(RTY)                                          
  2     6024040002     นางสาวสุทธิดา  สุขน่วม(END)                                          
  3     6024040003     นางสาวชมพูนุช  เสือสุด(END)                                          
  4     6024040004     นางสาวสุพรรษา  เปล่งศรีงาม                                           
  5     6024040005     นางสาวมนัสชนก  เวชอินทร์                                           
  6     6024040006     นางสาวธารินี  ทับเปีย                                           
  7     6024040008     นางสาวปรวรรณ  กัณหา(END)                                          
  8     6024040010     นางสาวมณีรัตน์  อินขำ(END)                                          
  9     6024040012     นางสาวกนกนันท์  กล่อมเกลา(END)                                          
  10     6024040013     นางสาวนิภาวัลย์  อ่อนเจริญ(RTY)                                          
  11     6024040014     นางสาวฟ้ารุ่ง  อยู่แทน                                           
  12     6024040015     นางสาวปัทมวรรณ  คณาโจด(END)                                          
  13     6024040016     นางสาววรัญญา  พิมพาภรณ์(END)                                          
  14     6024040017     นางสาวอัจฉราพร  เกตุหนู(RTY)                                          
  15     6024040018     นางสาวสุพรรษา  บุญรอด(END)                                          
  16     6024040020     นางสาวสิรีธร  บุญธรรม(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน