วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1     รหัสกลุ่ม 60240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040001    นางสาวชลลดา  คำมี(RTY)                                          
  2     6024040002    นางสาวสุทธิดา  สุขน่วม                                           
  3     6024040003    นางสาวชมพูนุช  เสือสุด                                           
  4     6024040004    นางสาวสุพรรษา  เปล่งศรีงาม                                           
  5     6024040005    นางสาวมนัสชนก  เวชอินทร์                                           
  6     6024040006    นางสาวธารินี  ทับเปีย                                           
  7     6024040008    นางสาวปรวรรณ  กัณหา                                           
  8     6024040010    นางสาวมณีรัตน์  อินขำ                                           
  9     6024040012    นางสาวกนกนันท์  กล่อมเกลา                                           
  10     6024040013    นางสาวนิภาวัลย์  อ่อนเจริญ(RTY)                                          
  11     6024040014    นางสาวฟ้ารุ่ง  อยู่แทน                                           
  12     6024040015    นางสาวปัทมวรรณ  คณาโจด                                           
  13     6024040016    นางสาววรัญญา  พิมพาภรณ์                                           
  14     6024040017    นางสาวอัจฉราพร  เกตุหนู(RTY)                                          
  15     6024040018    นางสาวสุพรรษา  บุญรอด                                           
  16     6024040020    นางสาวสิรีธร  บุญธรรม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน