วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2     รหัสกลุ่ม 60220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายนิสัย จันทร์เกตุ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022040031     นายณัฐทัตพล  นิลกำแหง(END)                                          
  2     6022040036     นางสาวชมพูนุช  เดชี(END)                                          
  3     6022040037     นางสาวตรีรัตน์  ยอดเมือง(END)                                          
  4     6022040041     นางสาวปนิตา  ศรีสังข์(END)                                          
  5     6022040042     นางสาวจันทรัตน์  ปั้นงาม(END)                                          
  6     6022040043     นางสาวพรพรรณ  ทาเอื้อ(END)                                          
  7     6022040044     นายสุรสิทธ์  แสงหงษ์(END)                                          
  8     6022040045     นายอภิสิทธิ์  กองฤทธิ์                                           
  9     6022040046     นางสาวนวนันท์  ปั้นดี(RTY)                                          
  10     6022040047     นางสาวธิตินันท์  หาบุตรดี(END)                                          
  11     6022040048     นางสาวบัวสวรรค์  นัยเนตร(END)                                          
  12     6022040049     นางสาวสมฤทัย  จันเขียว(END)                                          
  13     6022040050     นางสาวปิยะธิดา  เผือกผ่อง(END)                                          
  14     6022040054     นางสาวพีรยา  อ่อนทนงค์(RTY)                                          
  15     6022040055     นางสาวณัชชา   บุญชลอ(RTY)                                          
  16     6022040056     นางสาวหทัยภัทร  จีนแดง(END)                                          
  17     6022040057     นางสาวชนิตา  โตอาด(END)                                          
  18     6022040058     นางสาวกัลยา  จี่มุข(END)                                          
  19     6022040059     นางสาวปวันรัตน์  หนูเมือง                                           
  20     6022040060     นางสาวปัทมวรรณ  แสงนุ่ม(END)                                          
  21     6022040061     นางสาวอรวี  สังข์ศรี(END)                                          
  22     6022040062     นางสาววรลักษณ์  วรรณพันธ์                                           
  23     6022040063     นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร                                           
  24     6022040065     นางสาวประวีรัตน์  วัตุยา(END)                                          
  25     6022040066     นางสาวธีรัสดา  คุ้มทิศ(END)                                          
  26     6022040067     นางสาวทัศนีย์  พรมสิน(END)                                          
  27     6022040068     นางสาวรดา  จันปรี(END)                                          
  28     6022040070     นางสาวอาริตา  ทาเเดง(RTY)                                          
  29     6022040072     นางสาวณัฐธิชา  บุญยืน                                           
  30     6022040073     นางสาวชนัญชิดา  ชารมาน                                           
  31     6022040076     นายมงคล  ทองคุ้ม(END)                                          
  32     6022040079     นางสาวศุภนุช  แก้วเกิน(END)                                          
  33     6022040086     นางสาวนวภัทร  ชิณศรี(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน