วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1     รหัสกลุ่ม 60220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022040001     นางสาวทัญญารัฐ  แสงสุทธิ(END)                                          
  2     6022040002     นางสาวสุภาพร  ศักดิ์เพ็ชร์                                           
  3     6022040003     นางสาวศลิษา  พวงมาลา(RTY)                                          
  4     6022040004     นางสาวฐิตาภรณ์  บุญศรี(END)                                          
  5     6022040005     นางสาวธัญชนก  ภู่ตัน(END)                                          
  6     6022040006     นางสาวชุติมา  คงกะพันธุ์(RTY)                                          
  7     6022040007     นางสาวหทัยรัตน์  บรรทัพ(END)                                          
  8     6022040008     นางสาวภัทรภร  เรืองฤทธิ์(END)                                          
  9     6022040009     นางสาวสิราวรรณ  โพธิ์ทอง                                           
  10     6022040010     นางสาวนิธิพร  เอี่ยมเทียม                                           
  11     6022040011     นางสาวจันทิมา  ตันศิริ(END)                                          
  12     6022040012     นางสาวชนิตา  นาคทอง                                           
  13     6022040014     นางสาวนิตยา   โวหารลึก(END)                                          
  14     6022040015     นางสาวเสาวลักษณ์  ตาดโท้(RTY)                                          
  15     6022040016     นางสาวณัฐนิชา  แสงเดช(END)                                          
  16     6022040017     นางสาววรทัต  กล้าหาญ(END)                                          
  17     6022040018     นางสาวนภัสวรรณ  หล่อนคร(END)                                          
  18     6022040022     นายชัยวัฒน์  ดาวตรง                                           
  19     6022040023     นายวีรวัฒน์  ศรีคิริต                                           
  20     6022040024     นายปุรชัย  วังจีน                                           
  21     6022040025     นางสาวชัชชา  ซิวชื่น(END)                                          
  22     6022040026     นางสาวธัญจิรา  มีทา                                           
  23     6022040027     นายวิโรจน์  ดีภักตร์น้อย                                           
  24     6022040029     นายหิรัญ  บุญเล็ก(END)                                          
  25     6022040035     นางสาวสุธาสินี  ใจเย็น(END)                                          
  26     6022040038     นางสาวศศิกานต์  อัมฤทธิ์                                           
  27     6022040039     นางสาวตรีรัตน์  เกิดมงคล(END)                                          
  28     6022040071     นางสาววรัญญา  คงหาญ(END)                                          
  29     6022040077     นางสาวชุติมา  เสือเปีย                                           
  30     6022040080     นางสาวสุทธิดา  สุขจันทร์(END)                                          
  31     6022040081     นางสาวธนพร  รุ่งราม(END)                                          
  32     6022040082     นางสาวศิริวรรณ  บรรจง(END)                                          
  33     6022040083     นางสาวปภัสสร  มีหมัน(END)                                          
  34     6022040084     นางสาวรักษิณา  ไหล่แท้(END)                                          
  35     6022040087     นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มวิจารณ์(END)                                          
  36     6022040088     นางสาวพรมพร  กลิ่นเจ๊ก(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน