วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1     รหัสกลุ่ม 60220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022040001    นางสาวทัญญารัฐ  แสงสุทธิ                                           
  2     6022040002    นางสาวสุภาพร  ศักดิ์เพ็ชร์                                           
  3     6022040003    นางสาวศลิษา  พวงมาลา(RTY)                                          
  4     6022040004    นางสาวฐิตาภรณ์  บุญศรี                                           
  5     6022040005    นางสาวธัญชนก  ภู่ตัน                                           
  6     6022040006    นางสาวชุติมา  คงกะพันธุ์(RTY)                                          
  7     6022040007    นางสาวหทัยรัตน์  บรรทัพ                                           
  8     6022040008    นางสาวภัทรภร  เรืองฤทธิ์                                           
  9     6022040009    นางสาวสิราวรรณ  โพธิ์ทอง                                           
  10     6022040010    นางสาวนิธิพร  เอี่ยมเทียม                                           
  11     6022040011    นางสาวจันทิมา  ตันศิริ                                           
  12     6022040012    นางสาวชนิตา  นาคทอง                                           
  13     6022040014    นางสาวนิตยา   โวหารลึก                                           
  14     6022040015    นางสาวเสาวลักษณ์  ตาดโท้(RTY)                                          
  15     6022040016    นางสาวณัฐนิชา  แสงเดช                                           
  16     6022040017    นางสาววรทัต  กล้าหาญ                                           
  17     6022040018    นางสาวนภัสวรรณ  หล่อนคร                                           
  18     6022040022    นายชัยวัฒน์  ดาวตรง                                           
  19     6022040023    นายวีรวัฒน์  ศรีคิริต                                           
  20     6022040024    นายปุรชัย  วังจีน                                           
  21     6022040025    นางสาวชัชชา  ซิวชื่น                                           
  22     6022040026    นางสาวธัญจิรา  มีทา                                           
  23     6022040027    นายวิโรจน์  ดีภักตร์น้อย                                           
  24     6022040029    นายหิรัญ  บุญเล็ก                                           
  25     6022040035    นางสาวสุธาสินี  ใจเย็น                                           
  26     6022040038    นางสาวศศิกานต์  อัมฤทธิ์                                           
  27     6022040039    นางสาวตรีรัตน์  เกิดมงคล                                           
  28     6022040071    นางสาววรัญญา  คงหาญ                                           
  29     6022040077    นางสาวชุติมา  เสือเปีย                                           
  30     6022040080    นางสาวสุทธิดา  สุขจันทร์                                           
  31     6022040081    นางสาวธนพร  รุ่งราม                                           
  32     6022040082    นางสาวศิริวรรณ  บรรจง                                           
  33     6022040083    นางสาวปภัสสร  มีหมัน                                           
  34     6022040084    นางสาวรักษิณา  ไหล่แท้                                           
  35     6022040087    นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มวิจารณ์                                           
  36     6022040088    นางสาวพรมพร  กลิ่นเจ๊ก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน