วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การเลขานุการ ลข.3/1     รหัสกลุ่ม 60220301     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางบังอร วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022030001    นางสาวอลิษา  สังข์พันธ์(RTY)                                          
  2     6022030002    นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนสำลี(EXT)                                          
  3     6022030003    นางสาวนันทวัน  แขกเณร                                           
  4     6022030004    นางสาวรัชโยธิน  น้อยนาค                                           
  5     6022030005    นางสาวปนัดดา  หมุนทอง                                           
  6     6022030010    นางสาวสุดารัตน์  ทาราวัต                                           
  7     6022030012    นางสาวอุทัยวรรณ  แจ้งแสง                                           
  8     6022030014    นางสาววิสสุตา  ภูมนัส                                           
  9     6022030015    นางสาวขจี  พรมมา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน