วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.3/1     รหัสกลุ่ม 60220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022020001    นางสาวนุชจรี  ทองโพธิ์                                           
  2     6022020002    นางสาวสารินท์  วรรณบูรณ์                                           
  3     6022020005    นางสาวจันทิมา  แย้มท่า(RTY)                                          
  4     6022020007    นางสาวอารียา  หาเขียว                                           
  5     6022020009    นางสาวธนธรณ์  อยู่ยอด                                           
  6     6022020010    นางสาววรัญญา  เกิดโภคา                                           
  7     6022020011    นางสาวพรนิสา  ดีแดง                                           
  8     6022020012    นางสาวภาพิมล  ชำนิ                                           
  9     6022020014    นางสาวสิราวรรณ  โพธิ์ภู่                                           
  10     6022020015    นางสาวทิพย์สุดา  พุ่มดอกแก้ว                                           
  11     6022020016    นางสาวดวงหฤทัย  ดวงดี(RTY)                                          
  12     6022020017    นางสาวปัทมวรรณ  มาโต                                           
  13     6022020018    นางสาวสุฑามาศ  บุญพ่วง                                           
  14     6022020019    นางสาวสิราวรรณ  กวางประเสริฐ                                           
  15     6022020020    นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจแสน                                           
  16     6022020022    นายทองสุข  ปั้นแก้ว                                           
  17     6022020023    นายอภิรักษ์  คล้ายสุทธิ์(RTY)                                          
  18     6022020024    นางสาววินัสดา  ศรีสวัสดิ์                                           
  19     6022020026    นางสาววิภาดา  แสงสว่าง                                           
  20     6022020027    นางสาวศุภกานต์  มณีรอด                                           
  21     6022020028    นายชิษณุพงศ์  ไชยมนตรี                                           
  22     6022020029    นางสาวสมสมัย  ยอดดำเนิน                                           
  23     6022020030    นางสาวกาญจนา  บรรทัพ                                           
  24     6022020031    นางสาวสุธาทิพย์  น้อยหร่าย                                           
  25     6022020032    นางสาวจุฑามาศ  ลามอ                                           
  26     6022020035    นางสาวมินตรา  ป้อมจันทร์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน