วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/1     รหัสกลุ่ม 60220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022010001     นางสาวสุวันนี  หมื่นใจมั่น(END)                                          
  2     6022010002     นางสาวชนม์นิภา  โตใย(END)                                          
  3     6022010003     นางสาวกัญญรัตน์  เปี่ยมถาวร(END)                                          
  4     6022010004     นางสาวปิยนันท์  กันเกิด(END)                                          
  5     6022010005     นางสาวสุวภัทร  หุ่นเที่ยง(END)                                          
  6     6022010006     นางสาวสริดา   หอมยามเย็น (END)                                          
  7     6022010007     นางสาวสุดารัตน์   เมืองมาหล้า (RTY)                                          
  8     6022010008     นางสาวสตรีรัตน์  ปานเปี่ยม(END)                                          
  9     6022010009     นายโยธิน  ขวัญศรี(END)                                          
  10     6022010010     นางสาวสุวิชาดา  ปั่นยวง(END)                                          
  11     6022010011     นางสาวสุดารัตน์  จูเที่ยง                                           
  12     6022010012     นางสาวกรรณิกา  เจริญรัมย์(END)                                          
  13     6022010014     นางสาวชลธิชา  พาศปรีดา(END)                                          
  14     6022010015     นางสาวหทัยภัทร  แพ่งศรี(END)                                          
  15     6022010016     นางสาวณิชากานต์  ภู่นารถ(END)                                          
  16     6022010017     นางสาวนภัสภรณ์  พลอยเพ็ชร์(END)                                          
  17     6022010018     นายทวีศักดิ์  คำโฮม(END)                                          
  18     6022010019     นางสาวปวันพัสตร์  จีนอ่ำ(END)                                          
  19     6022010020     นางสาววรัญญา  ชื่นจิตร์(END)                                          
  20     6022010021     นางสาวพัชราภรณ์  อินทรลักษณ์(END)                                          
  21     6022010022     นางสาวศุภกาญจน์  บัวสุข(END)                                          
  22     6022010023     นางสาวสุภาภรณ์  ประสาทเกต(END)                                          
  23     6022010024     นางสาวกนกวรรณ  ขวัญเถื่อน(END)                                          
  24     6022010025     นางสาวกัญญารัตน์  แป้นขาว(END)                                          
  25     6022010026     นางสาววิชญาพร  รอดนวล(END)                                          
  26     6022010027     นางสาวธัญกร  เสาวังคา(END)                                          
  27     6022010028     นางสาวสุนิสา  จันดี(END)                                          
  28     6022010029     นางสาวลลิตา  มีผล(END)                                          
  29     6022010031     นางสาวฉันชนก  โทนแก้ว(END)                                          
  30     6022010032     นางสาวยุพารัตน์  ภู่เรือน(END)                                          
  31     6022010033     นางสาวเมทิณี  มีโส(END)                                          
  32     6022010034     นางสาวอรณิชา  เพ็งภู่(END)                                          
  33     6022010036     นางสาวเบญจรัตน์  ชโลปถัมภ์(END)                                          
  34     6022010037     นางสาวมัสยา  ปานพรม(END)                                          
  35     6022010039     นางสาวธนพร  ชัยสุข(END)                                          
  36     6022010040     นางสาวกุลนิภา  จันทิมา(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน