วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/1     รหัสกลุ่ม 60220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022010001    นางสาวสุวันนี  หมื่นใจมั่น                                           
  2     6022010002    นางสาวชนม์นิภา  โตใย                                           
  3     6022010003    นางสาวกัญญรัตน์  เปี่ยมถาวร                                           
  4     6022010004    นางสาวปิยนันท์  กันเกิด                                           
  5     6022010005    นางสาวสุวภัทร  หุ่นเที่ยง                                           
  6     6022010006    นางสาวสริดา   หอมยามเย็น                                            
  7     6022010007    นางสาวสุดารัตน์   เมืองมาหล้า (RTY)                                          
  8     6022010008    นางสาวสตรีรัตน์  ปานเปี่ยม                                           
  9     6022010009    นายโยธิน  ขวัญศรี                                           
  10     6022010010    นางสาวสุวิชาดา  ปั่นยวง                                           
  11     6022010011    นางสาวสุดารัตน์  จูเที่ยง                                           
  12     6022010012    นางสาวกรรณิกา  เจริญรัมย์                                           
  13     6022010014    นางสาวชลธิชา  พาศปรีดา                                           
  14     6022010015    นางสาวหทัยภัทร  แพ่งศรี                                           
  15     6022010016    นางสาวณิชากานต์  ภู่นารถ                                           
  16     6022010017    นางสาวนภัสภรณ์  พลอยเพ็ชร์                                           
  17     6022010018    นายทวีศักดิ์  คำโฮม                                           
  18     6022010019    นางสาวปวันพัสตร์  จีนอ่ำ                                           
  19     6022010020    นางสาววรัญญา  ชื่นจิตร์                                           
  20     6022010021    นางสาวพัชราภรณ์  อินทรลักษณ์                                           
  21     6022010022    นางสาวศุภกาญจน์  บัวสุข                                           
  22     6022010023    นางสาวสุภาภรณ์  ประสาทเกต                                           
  23     6022010024    นางสาวกนกวรรณ  ขวัญเถื่อน                                           
  24     6022010025    นางสาวกัญญารัตน์  แป้นขาว                                           
  25     6022010026    นางสาววิชญาพร  รอดนวล                                           
  26     6022010027    นางสาวธัญกร  เสาวังคา                                           
  27     6022010028    นางสาวสุนิสา  จันดี                                           
  28     6022010029    นางสาวลลิตา  มีผล                                           
  29     6022010031    นางสาวฉันชนก  โทนแก้ว                                           
  30     6022010032    นางสาวยุพารัตน์  ภู่เรือน                                           
  31     6022010033    นางสาวเมทิณี  มีโส                                           
  32     6022010034    นางสาวอรณิชา  เพ็งภู่                                           
  33     6022010036    นางสาวเบญจรัตน์  ชโลปถัมภ์                                           
  34     6022010037    นางสาวมัสยา  ปานพรม                                           
  35     6022010039    นางสาวธนพร  ชัยสุข                                           
  36     6022010040    นางสาวกุลนิภา  จันทิมา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน