วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/2     รหัสกลุ่ม 60212802     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายฉัตรชัย โตราธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021280018     นายอธิคม  เทศธรรม(END)                                          
  2     6021280019     นายธนาธิป  สุนทรนุลักษณ์                                           
  3     6021280020     นายเกียรติศักดิ์  สุดโต(END)                                          
  4     6021280021     นางสาวอนงค์ทิพย์  มินภมร(END)                                          
  5     6021280022     นางสาวปนัดดา  รุ่งโรจน์                                           
  6     6021280023     นายวรพงษ์  แก้วเกตุ(END)                                          
  7     6021280024     นายสิทธิศักดิ์  หนูเต๊ะ                                           
  8     6021280025     นางสาวณิชกานต์  ทองวัง(END)                                          
  9     6021280027     นายอัศวยุธ  นิ่มคล้าย(END)                                          
  10     6021280028     นายหาญณรงค์  ชะเอม                                           
  11     6021280029     นายสิทธิชัย  ชัยณรงค์ชัย                                           
  12     6021280031     นายณัชพล  คุ้มชะนะ                                           
  13     6021280032     นายจักรพรรดิ์  จันทร์ชุ่ม(END)                                          
  14     6021280033     นายศุภวัฒน์  รอดเหลือ(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน