วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/1     รหัสกลุ่ม 60212801     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายฉัตรชัย โตราธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021280001     นางสาวนวรัตน์  อุทัยรัตน์(END)                                          
  2     6021280002     นายจตุพล  พูลเหลือ(END)                                          
  3     6021280003     นายกิตติศักดิ์  ลำใย(END)                                          
  4     6021280004     นายทนงศักดิ์  เส็งเต๋(END)                                          
  5     6021280005     นายสุรพงษ์  เทียนชัย(END)                                          
  6     6021280006     นายสุทัศน์  น้อยโม้                                           
  7     6021280007     นายเจษฎา  วิทยานุสรณ์(END)                                          
  8     6021280008     นายพงศธร  ว่ามุข(END)                                          
  9     6021280009     นายบรรพต  ชื่นวณิชกูล(END)                                          
  10     6021280012     นางสาวทัดดาว  น้อยสร้อย                                           
  11     6021280014     นายทองเเท้  จิตต์อาษา(END)                                          
  12     6021280016     นายปวริศร  นวลละออง                                           
  13     6021280017     นายพชรวัฒน์  รุ่งเรืองปราโมทย์(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน