วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/1 (ทวิ)     รหัสกลุ่ม 60211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021111002     นางสาวสิริวิมล  เอี่ยมชู(END)                                          
  2     6021111004     นายปรินทร์  ดีแดง(RTY)                                          
  3     6021111005     นางสาวอินทิราทร  แดงโรจน์                                           
  4     6021111006     นางสาวชนิภรณ์  หมื่นกล้า(END)                                          
  5     6021111007     นายชัยธวัช  กิจธร(END)                                          
  6     6021111009     นายสิโรดม  รัตนพันธ์                                           
  7     6021111010     นายมณฑล  แย้มแจ่ม(END)                                          
  8     6021111011     นายภูตะวัน  พัดคำ(END)                                          
  9     6021111012     นางสาวสุภาพร  ขันทอง                                           
  10     6021111013     นายส่องแสง  สินนันโน                                           
  11     6021111014     นายบัญชา  ม่วงเรือง                                           
  12     6021111016     นายทรงยศ  ผึ้งย้อย(RTY)                                          
  13     6021111017     นายเจษฎา  พงษ์แพทย์(RTY)                                          
  14     6021111018     นางสาวพวงผกา  บุตรศรี(END)                                          
  15     6021111019     นายภาณุวัฒน์  ดีประดิษฐ์                                           
  16     6021111021     นางสาวนวพร  พวงแย้ม(END)                                          
  17     6021111023     นายอภิศักดิ์  พวงทอง                                           
  18     6021111024     นายกอบชัย  ดอนจิ๋วไพร(END)                                          
  19     6021111027     นายนครินทร์  นาคบัว                                           
  20     6021111035     นายจีรศักดิ์  วรรณยุทธ(END)                                          
  21     6021111039     นายปาพจน์  พุ่มพุก(END)                                          
  22     6021111040     นายสราวุฒิ  ทองประดิษฐ์(END)                                          
  23     6021111041     นายวรปัญญา  วรชินา                                           
  24     6021111048     นางสาววรัญญา  ขาวจันทร์(END)                                          
  25     6021111049     นางสาวดวงฤทัย  พูลเหลือ                                           
  26     6021111050     นายกิตติพงศ์  ครุฑฉ่ำ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน