วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/1 (ทวิ)     รหัสกลุ่ม 60211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021111002    นางสาวสิริวิมล  เอี่ยมชู                                           
  2     6021111004    นายปรินทร์  ดีแดง(RTY)                                          
  3     6021111005    นางสาวอินทิราทร  แดงโรจน์                                           
  4     6021111006    นางสาวชนิภรณ์  หมื่นกล้า                                           
  5     6021111007    นายชัยธวัช  กิจธร                                           
  6     6021111009    นายสิโรดม  รัตนพันธ์                                           
  7     6021111010    นายมณฑล  แย้มแจ่ม                                           
  8     6021111011    นายภูตะวัน  พัดคำ                                           
  9     6021111012    นางสาวสุภาพร  ขันทอง                                           
  10     6021111013    นายส่องแสง  สินนันโน                                           
  11     6021111014    นายบัญชา  ม่วงเรือง                                           
  12     6021111016    นายทรงยศ  ผึ้งย้อย(RTY)                                          
  13     6021111017    นายเจษฎา  พงษ์แพทย์                                           
  14     6021111018    นางสาวพวงผกา  บุตรศรี                                           
  15     6021111019    นายภาณุวัฒน์  ดีประดิษฐ์                                           
  16     6021111041    นายวรปัญญา  วรชินา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน