วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 60210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสกสรร แก้วสุข    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021060021     นายอรรถพล  นาคปล้อง(END)                                          
  2     6021060022     นายตรีทเศศ  ตระกูลวงศ์(END)                                          
  3     6021060023     นายปวริศ  บุญประสิทธิ์                                           
  4     6021060024     นายวัชรากร  ช้างสาร                                           
  5     6021060025     นางสาวศุธารา  ล้อมลาย(END)                                          
  6     6021060027     นางสาวมนสิชา  เดชารัตนะ(END)                                          
  7     6021060028     นายนพพร  พูลทรัพย์(END)                                          
  8     6021060030     นางสาวศิรประภา  ธรรมเพียร                                           
  9     6021060031     นายอภินันท์  พุ่มพุทรา                                           
  10     6021060034     นางสาวทัศนีย์  ดีอ้น                                           
  11     6021060035     นางสาวอักษราลักษณ์  นาครัตน์(END)                                          
  12     6021060036     นายกรกฏ  อุทะกัง                                           
  13     6021060037     นายธนพล  กล่ำเคลือ                                           
  14     6021060038     นางสาวพรพรรณ  บุญทัต                                           
  15     6021060040     นายวัชรากร  เทียมทอง(END)                                          
  16     6021060043     นางสาวสุธิตา  เนตรพัตร์(END)                                          
  17     6021060044     นายภาณุ  ภารไสว(END)                                          
  18     6021060045     นายธนวัฒน์  ชอบทำดี(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน