วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 60210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสกสรร แก้วสุข    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021060021    นายอรรถพล  นาคปล้อง                                           
  2     6021060022    นายตรีทเศศ  ตระกูลวงศ์                                           
  3     6021060023    นายปวริศ  บุญประสิทธิ์                                           
  4     6021060024    นายวัชรากร  ช้างสาร                                           
  5     6021060025    นางสาวศุธารา  ล้อมลาย                                           
  6     6021060027    นางสาวมนสิชา  เดชารัตนะ                                           
  7     6021060028    นายนพพร  พูลทรัพย์                                           
  8     6021060030    นางสาวศิรประภา  ธรรมเพียร                                           
  9     6021060031    นายอภินันท์  พุ่มพุทรา                                           
  10     6021060034    นางสาวทัศนีย์  ดีอ้น                                           
  11     6021060035    นางสาวอักษราลักษณ์  นาครัตน์                                           
  12     6021060036    นายกรกฏ  อุทะกัง                                           
  13     6021060037    นายธนพล  กล่ำเคลือ                                           
  14     6021060038    นางสาวพรพรรณ  บุญทัต                                           
  15     6021060040    นายวัชรากร  เทียมทอง                                           
  16     6021060043    นางสาวสุธิตา  เนตรพัตร์                                           
  17     6021060044    นายภาณุ  ภารไสว                                           
  18     6021060045    นายธนวัฒน์  ชอบทำดี(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน