วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/1     รหัสกลุ่ม 60210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021060001     นางสาวปนัสยา  วงศ์เขียว(END)                                          
  2     6021060002     นายสิทธิเดช  เมืองสอาด                                           
  3     6021060004     นางสาวมนทกานติ์  พุดขุนทด                                           
  4     6021060005     นายสถาพร  มีเทียน                                           
  5     6021060006     นายธีรภัทร  ส้มแก้ว(END)                                          
  6     6021060008     นายจักรกฤษฎ์  ม่วงสกุล                                           
  7     6021060009     นายปริญญา  ระนาดแก้ว                                           
  8     6021060010     นางสาวอัญกร  รักเกตุกิจ(END)                                          
  9     6021060012     นายนฤดม  เสมา                                           
  10     6021060013     นายณัฐนันท์  ปานเก่า                                           
  11     6021060014     นายพชร  ส่งศิริ(RTY)                                          
  12     6021060017     นางสาวโสรญา  ขวดจันทร์                                           
  13     6021060018     นางสาวปภาวรินทร์  โพธิ์บ่าย(END)                                          
  14     6021060019     นายธรรณกรณ์  เที่ยงไธสง                                           
  15     6021060047     นางสาวสุดารัตน์  สีจันมาก                                           
  16     6021060048     นางสาวกชกร  จีหนู                                           
  17     6021060049     นางสาวรุ่งทิพย์  คงสระบุตร                                           
  18     6021060051     นางสาวกนกทิพย์  หลำผึ้ง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน