วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/4     รหัสกลุ่ม 60210404     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายยุทธกร ไชยสิงห์ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021040061     นายษตานันท์  ชุ่มมงคล                                           
  2     6021040062     นายอานนท์  คุ้มเขตต์                                           
  3     6021040064     นายองอาจ  แก้วเกิด(END)                                          
  4     6021040066     นายธีรภัทร  โพธิ์ยา(END)                                          
  5     6021040067     นายภาณุ  ถีระแก้ว(END)                                          
  6     6021040069     นายปิยะชาติ  ประเสริฐปั้น                                           
  7     6021040070     นายณภัทร  พุ่มจำปา                                           
  8     6021040072     นายธีรศักดิ์  แสนนวล                                           
  9     6021040073     นายอนาวิล  ศักดิ์เดช(END)                                          
  10     6021040074     นายวีรภัทร  กลิ่นเกษร                                           
  11     6021040075     นางสาวเบญจรัตน์  น้อยเมือง(EXT)                                          
  12     6021040077     นายกฤษกร  วงษ์สวรรค์                                           
  13     6021040081     นางสาวเมธาวี  บานชื่น                                           
  14     6021040082     นางสาวศิตา  โอรักษ์                                           
  15     6021040083     นางสาวศรัญญา  ชัยศรีบุญเรือง                                           
  16     6021040085     นายบุณยกร  คำวิชิต(END)                                          
  17     6021040088     นายนันทนนท์  ผลกานนท์(END)                                          
  18     6021040089     นายสิทธิพล  ผลดก(END)                                          
  19     6021040090     นายธนกฤต  ปานศิลา(END)                                          
  20     6021040092     นางสาวธัญชนก  บุญธรรม                                           
  21     6021040100     นายปฏิภาณ  โพธิ์เอี่ยม                                           
  22     6021040124     นายศรัณยวรรษ  ขำโคม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน