วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/10(ทวิ     รหัสกลุ่ม 60210111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายไพโรจน์ บัณฑิตย์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021011001    นายเพชรมงคล  มณีรัตน์                                           
  2     6021011002    นายธีรภัทร  อินทสิทธิ์                                           
  3     6021011003    นายออมสิน  พรเจริญ                                           
  4     6021011004    นางสาวศรัณยา  โตสุข(RTY)                                          
  5     6021011005    นายณัฒวัตร  ช้างหัวหน้า(RTY)                                          
  6     6021011006    นายจิราวิทย์  เอียงเป้                                           
  7     6021011007    นายชนายุทธ  มีมาก                                           
  8     6021011009    นางสาวกัลยรัตน์  ก้อนทองคำ(RTY)                                          
  9     6021011012    นายไชยพศ  บุญวรรณ                                           
  10     6021011013    นายจิรายุธ  ยอดทรัพย์                                           
  11     6021011015    นายธนพล  กาญจนามั่งมี                                           
  12     6021011018    นายธีระศักดิ์  ฉัตรพงศ์ปกรณ์                                           
  13     6021011023    นายปกรณ์  ยอดไสว                                           
  14     6021011024    นายประพัฒน์  เทศเกิด                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน