วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/3     รหัสกลุ่ม 60210103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายนเรนทร์ สมสมัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021010041    นายธนากร  มงคลเสถียร                                           
  2     6021010042    นายคุณานนท์  โพธิยา                                           
  3     6021010043    นายชาคริต  องค์อาจ(EXT)                                          
  4     6021010046    นายรัตนชัย  ฟักนิ่ม(RTY)                                          
  5     6021010047    นายรัตนทัต  เพ็งแสน                                           
  6     6021010048    นายศรุต  เกตุช้ำ                                           
  7     6021010049    นายวชิระ  วงษา                                           
  8     6021010051    นายธนพนธ์  รุ่งแจ้ง                                           
  9     6021010052    นายจำนันท์  ทองน้อย                                           
  10     6021010054    นายบูรพา  น้อยบัวทิพย์                                           
  11     6021010055    นายกิตติภัทร  โอฬารฤทธิ์                                           
  12     6021010056    นายธนกฤต  มั่นจิตร์                                           
  13     6021010057    นายภาสกร  พยัคกูล                                           
  14     6021010059    นายพันธกานต์  มณีเทศ                                           
  15     6021010124    นายธิติ  เหลาเกิ้ม                                           
  16     6021010126    นายธนวันต์  จิ๋วแหยม                                           
  17     6021010127    นายณัฐพล  โตวิจารณ์                                           
  18     6021010128    นายธนธรณ์  พุ่มมา                                           
  19     6021010130    นายนพดล  เทียมพิทักษ์                                           
  20     6021010163    นายศรราม  ศิริพิณ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน