วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/3     รหัสกลุ่ม 60210103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายนเรนทร์ สมสมัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021010041     นายธนากร  มงคลเสถียร(END)                                          
  2     6021010042     นายคุณานนท์  โพธิยา                                           
  3     6021010043     นายชาคริต  องค์อาจ(EXT)                                          
  4     6021010046     นายรัตนชัย  ฟักนิ่ม(RTY)                                          
  5     6021010047     นายรัตนทัต  เพ็งแสน(END)                                          
  6     6021010048     นายศรุต  เกตุช้ำ                                           
  7     6021010049     นายวชิระ  วงษา(END)                                          
  8     6021010051     นายธนพนธ์  รุ่งแจ้ง                                           
  9     6021010052     นายจำนันท์  ทองน้อย                                           
  10     6021010054     นายบูรพา  น้อยบัวทิพย์(END)                                          
  11     6021010055     นายกิตติภัทร  โอฬารฤทธิ์                                           
  12     6021010056     นายธนกฤต  มั่นจิตร์                                           
  13     6021010057     นายภาสกร  พยัคกูล                                           
  14     6021010059     นายพันธกานต์  มณีเทศ(END)                                          
  15     6021010124     นายธิติ  เหลาเกิ้ม                                           
  16     6021010126     นายธนวันต์  จิ๋วแหยม(END)                                          
  17     6021010127     นายณัฐพล  โตวิจารณ์(END)                                          
  18     6021010128     นายธนธรณ์  พุ่มมา                                           
  19     6021010130     นายนพดล  เทียมพิทักษ์(RTY)                                          
  20     6021010163     นายศรราม  ศิริพิณ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน