วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่วไป สบจ.2/2     รหัสกลุ่ม 59321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางเพียงแข สุขพร้อม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5932151024    นางสาวธนาวดี  ลอยเลี้ยง(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน