วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค2/1     รหัสกลุ่ม 59312801     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5931280002    นายศักดา  ยิ้มบ้านช้าง(END)                                          
  2     5931280005    นายณัฐชนน  แจ่มใจ(RTY)                                          
  3     5931280011    นายภัคพล  สายทอง(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน