วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/2     รหัสกลุ่ม 59311112     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวรกร เวชประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5931111033    นายศิรวิทย์  ศรีบุบผา(RTY)                                          
  2     5931111046    นายรณชัย  รอดย้อย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน