วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1     รหัสกลุ่ม 59310101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5931010001    นายยรรยง  รองสิน(END)                                          
  2     5931010010    นายเจริญทรัพย์  ปิ่นทอง(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน