วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1)     รหัสกลุ่ม 59240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปนัดดา ลำกูล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5924040002     นางสาวกุสิสรา  พึงยา(RTY)                                          
  2     5924040021     นางสาวพัชรีรัตน์  ศรีคำพงษ์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน