วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1)     รหัสกลุ่ม 59240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปนัดดา ลำกูล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5924040002    นางสาวกุสิสรา  พึงยา(RTY)                                          
  2     5924040003    นางสาวชุติมา  โพธิ์ศรี(END)                                          
  3     5924040004    นางสาวบุณยานุช  บุญกมุติ(END)                                          
  4     5924040006    นางสาวปภาดา  จันทร์กระจ่าง(END)                                          
  5     5924040007    นางสาววิชญาพร  เพ็งสอน(END)                                          
  6     5924040008    นายศุภกฤต  สีสังข์(END)                                          
  7     5924040009    นางสาวเทพฤทัย  ทองคำ(END)                                          
  8     5924040012    นางสาวสโรชา  โพธิ์ชัย(END)                                          
  9     5924040013    นางสาวนันทิพร  พรมมี(END)                                          
  10     5924040014    นางสาวขวัญจิรา  บุญชื่น(END)                                          
  11     5924040015    นางสาวนภาวรรณ  บุณยานันต์(END)                                          
  12     5924040016    นางสาวสุพิชญา  ดีม้าย(END)                                          
  13     5924040017    นายรัชพล  คงเกิด(END)                                          
  14     5924040020    นายสุริยา  สุดมี(END)                                          
  15     5924040021    นางสาวพัชรีรัตน์  ศรีคำพงษ์(RTY)                                          
  16     5924040022    นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง(END)                                          
  17     5924040023    นางสาวมินตรา  บุญงาม(END)                                          
  18     5924040024    นางสาวนิศารัตน์  หาญประกาศ(END)                                          
  19     5924040025    นางสาวญาณิกา  ฉิมหมี่(END)                                          
  20     5924040026    นางสาวสิราวรรณ  สุวรรณ(END)                                          
  21     5924040027    นางสาวพรณัฐชา  หนักแน่น(END)                                          
  22     5924040028    นางสาวอันธิกา  จันคำ(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน