วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/3     รหัสกลุ่ม 59220403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณทิพรดา เขตต์นคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5922040089    นางสาวผกาวัลย์  เที่ยงจิตร(RTY)                                          
  2     5922040099    นายวุฒินันท์  ตันเจริญ(RTY)                                          
  3     5922040100    นางสาวสุกัลยา  ปานเจริญ(EXT)                                          
  4     5922040101    นางสาวศิริกาญจน์  บุญมาก(RTY)                                          
  5     5922040103    นายอนุสรณ์  พักดีสาร(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน