วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2     รหัสกลุ่ม 59220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5922040055     นายอิทธิพัทร์  จอเล็ก(END)                                          
  2     5922040060     นางสาววิลาวัณย์  คะชาชัย(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน