วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1     รหัสกลุ่ม 59220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5922040019    นางสาวสุธาสินี  สะราคำ(RTY)                                          
  2     5922040028    นายศักดิ์สิทธิ์  ดีบ้านพร้าว(EXT)                                          
  3     5922040030    นายรัตนะ  โสภาสุข                                           
  4     5922040031    นายพลวัต  จงกสิกรรม(RTY)                                          
  5     5922040035    นางสาวปวีณา  กริมเขียว                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน