วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.3/1     รหัสกลุ่ม 59220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปรานอม เจริญวงษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5922020005     นางสาวสุธาวดี  ปลิวสกุลดี(END)                                          
  2     5922020011     นางสาวปองแก้ว  สุทธิรัตน์(END)                                          
  3     5922020013     นางสาวฐนกร  ไวยเขตต์(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน