วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.3/1     รหัสกลุ่ม 59220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปรานอม เจริญวงษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5822020045    นางสาวปนัดดา  พุ่มดอกแก้ว(END)                                          
  2     5922020001    นางสาวจิรารัตน์  เกิดน้อย(END)                                          
  3     5922020002    นางสาวรัชนีกร  ไทยเขียว(END)                                          
  4     5922020003    นายอมรเทพ  คุณะ(END)                                          
  5     5922020005    นางสาวสุธาวดี  ปลิวสกุลดี(RTY)                                          
  6     5922020006    นางสาวณัฐริกา  กลั่นหุ่น(END)                                          
  7     5922020007    นางสาวจันทรัตน์  เชตใจ(END)                                          
  8     5922020008    นางสาวนฤมล  บัวเต็ม(END)                                          
  9     5922020009    นางสาวสุธาสินี  ครุฑหอม(END)                                          
  10     5922020011    นางสาวปองแก้ว  สุทธิรัตน์                                           
  11     5922020013    นางสาวฐนกร  ไวยเขตต์                                           
  12     5922020014    นางสาวภัทราวดี  อินทร์นุ่ม(END)                                          
  13     5922020015    นางสาวปริชญา  เชิดฉาย(END)                                          
  14     5922020016    นางสาวชนิสรา  เขียนสาร์(END)                                          
  15     5922020017    นางสาวราพร  ทองยิ้ม(END)                                          
  16     5922020018    นางสาวพรณภัทร  ควรบุปผา(END)                                          
  17     5922020019    นางสาวไพจิตร  ทรงรัฐ(END)                                          
  18     5922020020    นายเกียรติศักดิ์  บุญเกิด(END)                                          
  19     5922020021    นางสาวกฤติมา  กุดแยง(END)                                          
  20     5922020024    นายพิฆเนศ  ศรีจันอินทร(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน