วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/2     รหัสกลุ่ม 59220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5922010061    นางสาวกชกร  จีหนู(EXT)                                          
  2     5922010066    นางสาวรุ่งทิพย์  คงสระบุตร(EXT)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน