วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/1     รหัสกลุ่ม 59220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5822010024    นางสาวสมิตานัน  แสงรูจี                                           
  2     5822010088    นางสาวนวภัทร  เนาวนิตย์(END)                                          
  3     5922010002    นางสาวรุ่งฤทัย  กงจุ้ย(END)                                          
  4     5922010003    นางสาวสุนิสา  รองงาม(END)                                          
  5     5922010004    นางสาวอมรรัตน์  ม่วงสอน(END)                                          
  6     5922010005    นางสาวกชวรรณ  แดงศรี(END)                                          
  7     5922010006    นางสาวมยุรี  ถ้วยอิ่ม(END)                                          
  8     5922010007    นางสาวสิริกร  เคนสุข(END)                                          
  9     5922010008    นางสาวพรธีรา  พันน้อย(END)                                          
  10     5922010009    นางสาวญานิกา  เรืองเกษม(END)                                          
  11     5922010010    นางสาวปัทมวรรณ  แสนสิงห์(END)                                          
  12     5922010011    นางสาวปรียาภรณ์  ดีเจริญ(END)                                          
  13     5922010012    นางสาวฤทัยกาญจน์  เรืองขำ(END)                                          
  14     5922010013    นางสาวสุกัญญา  เกิดบุญ(END)                                          
  15     5922010014    นางสาวมาริษา  น้อยเมือง(END)                                          
  16     5922010015    นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงศรี(END)                                          
  17     5922010016    นางสาวภัทรวรรณ  เมืองสว่าง(END)                                          
  18     5922010017    นางสาวธมลวรรณ  อินทรไทยวงค์(END)                                          
  19     5922010019    นางสาวเจนจิรา  ปะมาละ(END)                                          
  20     5922010020    นางสาวแสงรวี  แซ่โล้ว(END)                                          
  21     5922010021    นางสาวธนัชมณฑน์  วาดเขียน(END)                                          
  22     5922010023    นางสาวอรพรรณ  อ่วมภักดี(END)                                          
  23     5922010025    นางสาวอชิรญาณ์  ฉ่ำช้าง(END)                                          
  24     5922010026    นางสาวนภัสสร  จันทราช(END)                                          
  25     5922010029    นางสาวกานต์มณี  ไพรคำวงค์(RTY)                                          
  26     5922010031    นางสาวสาริณี  รอดนิ่ม(RTY)                                          
  27     5922010032    นางสาววาสิตา  วอเพชร(END)                                          
  28     5922010033    นางสาววิชญาพร  อินทร์ราช(END)                                          
  29     5922010034    นางสาวช่อเพชร  รุ่งโชติ(END)                                          
  30     5922010037    นางสาวจันทวรรณ  กลัดชัง(END)                                          
  31     5922010038    นางสาวขวัญชนก  ณุวงษ์ศรี(END)                                          
  32     5922010039    นางสาวอดิศา  วันทอง(END)                                          
  33     5922010040    นางสาวสิริพร  ปานจุฬา(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน