วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/1     รหัสกลุ่ม 59220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5822010024     นางสาวสมิตานัน  แสงรูจี(END)                                          
  2     5922010029     นางสาวกานต์มณี  ไพรคำวงค์(RTY)                                          
  3     5922010031     นางสาวสาริณี  รอดนิ่ม(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน