วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 59210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวขวัญนภา รัดทุง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921060021    นางสาวรุ่งฤทัย  โพธิ์ยา(END)                                          
  2     5921060022    นางสาวญาดา  บุญศรี(END)                                          
  3     5921060024    นายพีรวัฒน์  ทัพบุรี                                           
  4     5921060025    นายภานุพงศ์  ม่วงสิงห์                                           
  5     5921060026    นายธนกร  วงษ์วานิช                                           
  6     5921060027    นางสาวอนุธิดา  เทพอาษา(END)                                          
  7     5921060028    นายชัชนันท์  แข็งการขาย(END)                                          
  8     5921060029    นายสหัสชาติ  แก้วศรี                                           
  9     5921060030    นายจาตุรงค์  ช้างโต(END)                                          
  10     5921060031    นางสาวภานุมาศ  เบ้าทุม(RTY)                                          
  11     5921060038    นายกษิเดช  วัชราคุณากุล(END)                                          
  12     5921060040    นายศรัณย์  ศรีศักดา(END)                                          
  13     5921060045    นายปรมินทร์  พักสุวรรณ์                                           
  14     5921060047    นางสาวสุชาดา  สอนอินทร์ตะ(RTY)                                          
  15     5921060048    นายนพเก้า  พรมณี                                           
  16     5921060049    นายอภิชัย  เนียมทอง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน