วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 59210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวขวัญนภา รัดทุง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921060024     นายพีรวัฒน์  ทัพบุรี                                           
  2     5921060025     นายภานุพงศ์  ม่วงสิงห์(END)                                          
  3     5921060026     นายธนกร  วงษ์วานิช                                           
  4     5921060029     นายสหัสชาติ  แก้วศรี(END)                                          
  5     5921060031     นางสาวภานุมาศ  เบ้าทุม(RTY)                                          
  6     5921060045     นายปรมินทร์  พักสุวรรณ์(END)                                          
  7     5921060047     นางสาวสุชาดา  สอนอินทร์ตะ(RTY)                                          
  8     5921060048     นายนพเก้า  พรมณี(END)                                          
  9     5921060049     นายอภิชัย  เนียมทอง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน