วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/4     รหัสกลุ่ม 59210404     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปรารถนา บุ้งทิม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921040061    นายพัฒธนะ  เรืองเดช(END)                                          
  2     5921040062    นายภาณุ  กลัดกระยาง(END)                                          
  3     5921040063    นายธนายุต  บาลี(END)                                          
  4     5921040064    นายนนทวัฒน์  พานจันทร์(END)                                          
  5     5921040065    นายภาณุ  ฉุนเทศ(END)                                          
  6     5921040066    นายธนิน  ภู่สุวรรณ์(END)                                          
  7     5921040068    นายวีรภัทร  เนียมปูน(END)                                          
  8     5921040069    นายสุภาพ  ปานพรม(END)                                          
  9     5921040070    นายวรากร  คำมีมูล(END)                                          
  10     5921040072    นายไตรเทพ  เถิ่งเฟือง(END)                                          
  11     5921040073    นายภราดร  เกิดศักดิ์(END)                                          
  12     5921040077    นายธนพล  คำแผง(END)                                          
  13     5921040078    นายณัฐวร  เกตมะลิกรรณ์(END)                                          
  14     5921040079    นายนฤบดินทร์  จีนหนู(RTY)                                          
  15     5921040082    นายนวมินทร์  ผลมี(END)                                          
  16     5921040095    นายอมรเทพ  ชูสงค์(END)                                          
  17     5921040096    นายอนุชา  สหชัยรัตน์(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน