วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/2     รหัสกลุ่ม 59210402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุภาษณ์ การภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921040023     นายภาณุ  อาสา                                           
  2     5921040027     นายนฤนาท  ชูจันทร์(END)                                          
  3     5921040030     นางสาวณัชชา  จิตรีธรรม(RTY)                                          
  4     5921040036     นายวีรภัทร  ไทยพิทักษ์                                           
  5     5921040038     นายนที  บี่สา                                           
  6     5921040098     นางสาวสโรชา  สุกางโฮง(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน